Preskočiť na obsah

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Obce Lesné č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady