Preskočiť na obsah

Oznamy MŠ

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2024/2025

Oznámenie o podávaní žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lesné,  pre školský rok 2023/2024 v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje termíny zápisu detí do materskej školy.

Dieťa prijíma riaditeľka MŠ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.

Termín podávania žiadostí: 1. mája – 31. mája 2024.

Spôsob podávania žiadosti:

 • poštou na adresu materskej školy,
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,
 • osobne v budove materskej školy.

(Žiadosť nájdete v časti dokumenty a osobne si ju môžete vyzdvihnúť aj v MŠ a OÚ Lesné).

Miesto podania žiadosti: Materská škola, Lesné 89, 07101 Michalovce

Email: msvlesnom@gmail.com, tel. kontakt: 0905390387, 0566498190

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ Lesné, v školskom roku 2024/2025 vydá riaditeľka školy najneskôr do  30. 6. 2024.

Podmienky prijatia detí do materskej školy

 • Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra, musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní.
 • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku do 31. augusta 2024 – pre tieto deti je predprimárne  vzdelávanie povinné.
 • Dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a jeho zákonní zástupcovia požiadali o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
 • Deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t.j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka – podľa kapacity spádovej MŠ.
 • Prijímajú sa spravidla deti od troch do šiestich rokov ich veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky a umožňuje to naplnenosť kapacity materskej školy.
 • Môžu sa prijať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, aj v tomto prípade je vzdelávanie možné po vhodnom vytvorení materiálnych, personálnych a iných potrebných podmienok. Prosíme v tomto prípade o osobnú, alebo telefonickú konzultáciu s riaditeľkou školy.

Ostatné podmienky prijímania

 • Prednostne dieťa, ktorého súrodenec navštevuje materskú školu. V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, budú prednostne prijaté deti spadajúce do školského obvodu našej materskej školy.
 • Budú prijímané deti podľa veku – 5-6 roč., 4-5. roč., 3-4 roč., 2-3.roč.
 • Dieťa musí mať osvojené základné hygienické návyky a zručnosti – samostatné v jedení, odplienkované.
 • Radi Vás privítame s dieťatkom, ktorého žiadosť prinesiete osobne.     
 • V prípade ďalších informácií  – kontakt J. Románová, riad. MŠ – tel. 0905390387.  

Čo ponúka naša materská škola?

 • Krásne, tiché, prírodné prostredie.
 • Novo zrekonštruovaný interiér aj exteriér MŠ.
 • Krúžkovú činnosť (anglický jazyk vedený kvalifikovanou lektorkou, „Bádateľko“ – enviromentálne zameranie, „Zemplínčatá“ – ľudové tradície nášho regiónu.
 • Príprava detí predprimárneho vzdelávania kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami školy.
 • Pedagogický a výchovný proces zážitkovým učením.
 • Malý kolektív detí – väčšia možnosť individuálnej práce s nimi.
 • Príjemná a veselá klíma školy.
 • Vychádzky do prírody, neďalekého lesa či farmy s lesnými zvieratami „Pod Hôrkou“.
 • Kultúrno-spoločenské akcie pre rodičov a verejnosť obce – vystúpenia detí MŠ.
 • Dobrá spolupráca s CPP Michalovce a okolitými obecnými materskými školami (MŠ Nacina Ves, MŠ Petrovce nad Laborcom).
 • Zameranie MŠ – ľudové tradície a enviromentálna výchova.

OZNAM o zápise detí do MŠ pre školský rok 2023/2024

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2023/2024

Oznámenie o podávaní prihlášky o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lesné,  pre školský rok 2023/2024 v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje termíny zápisu detí do materskej školy.

Termín podávania prihlášky: 2.mája – 31.mája 2023 v čase od 10.00-12.00 hod.

Spôsob podávania prihlášky:

 • poštou na adresu materskej školy,
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,
 • osobne v budove materskej školy.

(Prihlášku nájdete v časti dokumenty a osobne si ju môžete vyzdvihnúť aj v MŠ a OÚ Lesné).

Miesto podania prihlášky: Materská škola, Lesné 89, 07101 Michalovce

Email: msvlesnom@gmail.com

Tel. kontakt: 0905390387, 0566498190

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ Lesné, v školskom roku 2023/2024 vydá riaditeľka školy najneskôr do  30.6.2022.

Podmienky prijatia detí do materskej školy

 • Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra, musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní.
 • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku do 31. augusta 2023 – tu je predprimárne  vzdelávanie povinné.
 • Dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a jeho zákonní zástupcovia požiadali o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
 • Prijímajú sa spravidla deti od troch do šiestich rokov ich veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky a umožňuje to naplnenosť kapacity materskej školy.
 • Môžu sa prijať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, aj v tomto prípade je vzdelávanie možné po vhodnom vytvorení materiálnych, personálnych a iných potrebných podmienok. Prosíme v tomto prípade o osobnú, alebo telefonickú konzultáciu s riaditeľkou školy.

Ostatné podmienky prijímania

 • Prednostne dieťa, ktorého súrodenec navštevuje materskú školu. V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, budú prednostne prijaté deti spadajúce do školského obvodu našej materskej školy.
 • Budú prijímané deti podľa veku – 5-6 roč., 4-5. roč., 3-4 roč., 2-3.roč.
 • Dieťa musí mať osvojené základné hygienické návyky a zručnosti – samostatné v jedení, odplienkované.
 • Radi Vás privítame s dieťatkom, ktorého žiadosť prinesiete osobne.     
 • V prípade ďalších informácií  – kontakt J. Románová, riad. MŠ – tel. 0905390387.  

Čo ponúka naša materská škola?

 • Krásne, tiché, prírodné prostredie.
 • Novo zrekonštruovaný interiér aj exteriér MŠ.
 • Krúžkovú činnosť (anglický jazyk vedený kvalifikovanou lektorkou, „Bádateľko“ – enviromentálne zameranie, „Zemplínčatá“ – ľudové tradície nášho regiónu.
 • Príprava detí predprimárneho vzdelávania kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami školy.
 • Pedagogický a výchovný proces zážitkovým učením.
 • Malý kolektív detí – väčšia možnosť individuálnej práce s nimi.
 • Príjemná a veselá klíma školy.
 • Vychádzky do prírody, neďalekého lesa či farmy s lesnými zvieratami „Pod Hôrkou“.
 • Kultúrno-spoločenské akcie pre rodičov a verejnosť obce – vystúpenia detí MŠ.
 • Dobrá spolupráca s CPP Michalovce a okolitými obecnými materskými školami (MŠ Nacina Ves, MŠ Petrovce nad Laborcom).
 • Zameranie MŠ – ľudové tradície a enviromentálna výchova.
 • Zapájanie MŠ do školských aj mimoškolských projektov.

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2022/2023

Oznámenie o podávaní prihlášky o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lesné,  pre školský rok 2022/2023 v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje termíny zápisu detí do materskej školy.

Termín podávania prihlášky: 1.mája – 27.mája 2022 v čase od 10.00-12.00 hod.

Spôsob podávania prihlášky:

 • poštou na adresu materskej školy,
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,
 • osobne v budove materskej školy.

(prihlášku nájdete v časti dokumenty a osobne si ju môžete vyzdvihnúť aj v MŠ a OÚ Lesné).

Miesto podania prihlášky: Materská škola, Lesné 89, 07101 Michalovce

Email: msvlesnom@gmail.com

Tel. kontakt: 0905390387, 0566498190

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ Lesné, v školskom roku 2022/2023  vydá riaditeľka školy najneskôr do  30.6.2022.

Podmienky prijatia detí do materskej školy

 • Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra, musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní.
 • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku do 31. augusta 2022 – tu je predprimárne  vzdelávanie povinné.
 • Dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a jeho zákonní zástupcovia požiadali o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
 • Prijímajú sa spravidla deti od troch do šiestich rokov ich veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky a umožňuje to naplnenosť kapacity materskej školy.
 • Môžu sa prijať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, aj v tomto prípade je vzdelávanie možné po vhodnom vytvorení materiálnych, personálnych a iných potrebných podmienok. Prosíme v tomto prípade o osobnú, alebo telefonickú konzultáciu s riaditeľkou školy.

Ostatné podmienky prijímania

 • Prednostne dieťa, ktorého súrodenec navštevuje materskú školu. V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, budú prednostne prijaté deti spadajúce do školského obvodu našej materskej školy.
 • Budú prijímané deti podľa veku.
 • Dieťa musí mať osvojené základné hygienické návyky a zručnosti.
 • Radi Vás privítame s dieťatkom, ktorého žiadosť prinesiete osobne.     
 • V prípade ďalších informácií   – kontakt J. Románová, riad. MŠ – tel. 0905390387.  

Čo ponúka naša materská škola?

 • Krásne, tiché, prírodné prostredie
 • Novo zrekonštruovaný interiér MŠ
 • Krúžkovú činnosť (anglický jazyk vedený kvalifikovanou lektorkou, „Bádateľko“ – enviromentálne zameranie, „Zemplínčatá“ – ľudové tradície nášho regiónu
 • Príprava detí predprimárneho vzdelávania kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami školy
 • Zážitkové učenie
 • Malý kolektív detí – väčšia možnosť individuálnej práce s nimi
 • Príjemná a veselá klíma školy
 • Vychádzky do prírody, neďalekého lesa či farmy s lesnými zvieratami „Pod Hôrkou“.
 • Kultúrno-spoločenské akcie pre rodičov a verejnosť obce – vystúpenia detí MŠ
 • Dobrá spolupráca s CPPPaP Michalovce a okolitými obecnými materskými školami (MŠ Nacina Ves, MŠ Petrovce nad Laborcom).
 • Zameranie MŠ – ľudové tradície a enviromentálna výchova.
 • Zapájanie MŠ do školských aj mimoškolských projektov.

ZÁPIS detí na predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2021/2022

Zápis a prijatie detí do Materskej školy Lesné, v školskom roku 2021/2022

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú rodič predloží podpísanú oboma rodičmi riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, v ktorom musí byť zahrnutá správa o očkovaní dieťaťa. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná, nebude akceptovaná!

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak sa do materskej školy prijíma dieťa so zmyslovým alebo telesným postihnutím, k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného odborného lekára. Dieťa so ŠVVP sa do MŠ môže prijať ak má škola vhodné priestorové a personálne podmienky pre výchovu a vzdelávanie dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája podľa zákona č. 245/2008.

Spôsob podania žiadosti

· osobne v MŠ – párny týždeň od 8.00 hod. do 11.00 hod, nepárny týždeň od 11.00 hod. do 15.00 hod. (najlepšie po telefonickom dohovore s riad. školy),

· písomne poštou, na adresu školy – Materská škola Lesné 89, 071 01 Michalovce

Žiadosť môže zákonný zástupca dieťaťa podať na základe vlastnej spísanej žiadosti, ktorá však musí obsahovať údaje na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, alebo na základe formulára Materskej školy Lesné – vzor žiadosti si môžete stiahnuť na webovom sídle školy v časti DOKUMENTY pod názvom Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v šk.roku 2021/22

Písomné rozhodnutie o prijatí, o prijatí na adaptačný pobyt, neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka dostane rodič do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma

• dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, to je dieťa, ktoré do 31. 8. 2021 dovŕši 5. rok veku,

•  deti sa budú prednostne prijímať podľa trvalého bydliska (§59a zákona č. 245/2008 Z. z.),

• dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a jeho zákonný zástupca požiadal o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,

• na povinné predprimárne vzdelávania sa prednostne prijíma dieťa z okolitých obcí, v ktorých nie je spádová MŠ, a ktorých rodičia o to požiadajú.

• spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

– v prípade zvýšeného záujmu o predprimárne vzdelávanie zohľadňujeme deti v čase zápisu s trvalým pobytom v obci Lesné,

– zohľadňujeme deti, ktoré dovŕšia 3 roky najneskôr k 31. 8. daného kalendárneho roka, pri voľných kapacitách v materskej škole, prijmeme aj dieťa, ktoré dovŕši 3 roky v priebehu školského roka.

 – zohľadňujeme súrodencov (ktorí dosiahnu tri roky do 31. 08. 2021) už prijatých detí, ktorí budú navštevovať materskú školu ešte v ďalšom školskom roku.

Dieťa musí mať osvojené základné hygienické návyky!

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete stiahnuť v časti dokumenty MŠ na webovom sídle školy.

Čo ponúka naša materská škola?

 • Krásne, tiché, prírodné prostredie
 • Novo zrekonštruovaný interiér MŠ
 • Krúžkovú činnosť (anglický jazyk vedený kvalifikovanou lektorkou, „Bádateľko“ – enviromentálne zameranie, „Zemplínčatá“ – ľudové tradície nášho regiónu
 • Príprava detí predprimárneho vzdelávania kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami školy
 • Zážitkové učenie
 • Malý kolektív detí – väčšia možnosť individuálnej práce s nimi
 • Príjemná a veselá klíma školy
 • Vychádzky do prírody, neďalekého lesa či farmy s lesnými zvieratami „Pod Hôrkou“
 • Kultúrno-spoločenské akcie pre rodičov a verejnosť obce – vystúpenia detí MŠ
 • Dobrá spolupráca s CPPPaP Michalovce a okolitými obecnými materskými školami (MŠ Nacina Ves, MŠ Petrovce nad Laborcom)
 • Zameranie MŠ – ľudové tradície a enviromentálna výchova
 • Zapájanie MŠ do školských aj mimoškolských projektov

                                                                                                                               Jana Románová

                                                                                                                         riaditeľka materskej školy

Tel. č.: 0905 390 387

Email: msvlesnom@gmail.com

Informácie k zápisu na predprimárne vzdelávanie detí v školskom roku 2021/2022

ROZHODNUTIE O NEOBNOVENÍ ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA V MATERSKEJ ŠKOLE V OBCI LESNÉ

Zápis dieťaťa do MŠ

TEŠÍME SA NA VÁS

POZOR ZMENA !

Vzhľadom k súčasnej situácii sa menia podmienky a dátum podávanie žiadostí prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

ZÁPIS  DIEŤAŤA DO  MŠ – Lesné 89, 071 01 Michalovce

Riaditeľstvo MŠ – Lesné 89, 071 01 Michalovce  zverejňuje termín zápisu a podmienky prijatia do materskej školy k školskému roku 2020/2021:

Termíny podania žiadosti

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môžete podať dvoma spôsobmi:

 • Elektronicky v čase od 30.4.2020 do 31.5.2020 vyplnením dokumentu a zaslaním emailom na adresu školy msvlesnom@gmail.com – bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, bez podpisu zákonných zástupcov dieťaťa.
 • Osobne doručiť do MŠ Lesné v dňoch 7.5.2020 (od 9.00 hod. do 11.00 hod.) a dňa 20.5.2020 (od 13.00 hod. do 15.00 hod.) – bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, s podpisom zákonných zástupcov dieťaťa.Podmienky prijatia detí

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:

 • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
 • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
 •  Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.

•    Prednostne sa prijímajú deti ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

Jana Románová, riad. MŠ

tel. kontakt: 0905 390 387

Žiadosť si môžete stiahnuť v dokumentoch