Preskočiť na obsah

VZN č.1-2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady