NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA I. POLROK 2023

Zverejnené
1. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. decembra 2022 − 15. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 01/2023

Prílohy