Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady