Preskočiť na obsah

SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ PETROVCE NAD LABORCOM, SUCHÉ A LESNÉ

Upravené
19. okt 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
29. apríla 2021

OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ NÁVRHU  SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ PETROVCE NAD LABORCOM, SUCHÉ A LESNÉ

Obec Lesné v súlade s ustanovením §22 ods. (1) stavebného zákona

o z n a m u j e   v e r e j n o s t i,                                                                                                                                       

že prerokovanie NÁVRHU spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné sa uskutoční termíne od 29.04.2021 do 29.05.2021.

Prerokovanie návrhu spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné pre k.ú. Lesné odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční

dňa 11. mája 2021 ( v utorok  ) o 18 00 hod.

v priestoroch  Obecného úradu v Lesnom

Návrh je uložený k nahliadnutiu na Obecnom úrade obce Petrovce nad Laborcom, obce Suché a obce Lesné každý pracovný deň počas úradných hodín a je zverejnený na internetových stránkach obcí:  www.obecpnl.euwww.obecsuche.sk , www.lesne.sk  a spracovateľa www.boskov.sk  

Kompletná dokumentácia na prezeranie TU

Pripomienky a námietky je potrebné doručiť písomne na adresu:

Obec Lesné

Obecný úrad  Lesné č. 81

071 01 Michalovce.

alebo emailom na adresu: obeclesne@gmail.com.

V zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona Vás žiadame o zaslanie písomných pripomienok k zadaniu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia   t.j. do 29.05.2021.

………………………………………..

Peter Bobík

starosta obce