„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021- 2027“ – oznámenie o strategickom dokumente

Upravené
19. okt 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. mája 2020

Link na dokument – https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosi