Preskočiť na obsah

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE

Zverejnené 19.12.2022.

Kategória

Obecné zastupiteľstvo v Lesnom uznesením č. 02/09/2022 zo dňa 15.12.2022

vyhlasuje

v zmysle § 18 a) ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra na deň 27.01.2023 a podmienky na obsadenie pracovnej pozície hlavného kontrolóra Obce Lesné.

Voľba sa uskutoční dňa 27.01.2023 v priestoroch malej zasadačky Obecného úradu Lesné na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 1. Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra: 10% (16 hodín mesačne) s nástupom od 01.02.2023
 2. Predpoklady na výkon funkcie:
 • kvalifikačné predpoklady podľa Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 18 a) ods.1:
  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 • predpoklady podľa Zákona č. 52/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.:
  • Spôsobilosť na právne úkony
  • Bezúhonnosť
 1. Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra:
 • Uchádzač, ktorý splní všetky predpoklady a náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra. Úspešným uchádzačom Obecný úrad Lesné zašle poštou pozvánku na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 5 dní pred konaním voľby.
 • Hlasovací lístok bude spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku budú kandidáti uvedení v abecednom poradí.
 • Platným hlasovacím lístkom bude ten, na ktorom bude zakrúžkovaný len jeden kandidát.
 • Kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí podľa priezviska
 • Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali  v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky.
 1. Náležitosti písomnej prihlášky:
 • Osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (telefón, e-mail)
 • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – overená kópia
 • Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície
 • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v súlade s § 18 a) zákona o obecnom zriadení v spojitosti s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
  • Meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka
  • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
  • štátne občianstvo
  • pohlavie
  • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov
  • číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rada (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Lesné.
 1. Termín ukončenia podávania prihlášok: najneskôr do 13.01.2023 do 12.00 hod.

           Písomné prihlášky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na Obecný úrad v Lesnom v zapečatenej obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA– NEOTVÁRAŤ!“ na adresu Obec Lesné, Lesné 89, 071 01 Lesné. Rozhodujúci je dátum a čas doručenia na prezentačnej pečiatke Obecného úradu Lesné.

Lesné, dňa 19.12.2022

                                                                                                          Peter Bobík v.r.

                                                                                                            starosta obce