Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

ZÁPIS detí na predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2021/2022

Zápis a prijatie detí do Materskej školy Lesné, v školskom roku 2021/2022

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú rodič predloží podpísanú oboma rodičmi riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, v ktorom musí byť zahrnutá správa o očkovaní dieťaťa. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná, nebude akceptovaná!

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak sa do materskej školy prijíma dieťa so zmyslovým alebo telesným postihnutím, k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného odborného lekára. Dieťa so ŠVVP sa do MŠ môže prijať ak má škola vhodné priestorové a personálne podmienky pre výchovu a vzdelávanie dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája podľa zákona č. 245/2008.

Spôsob podania žiadosti

· osobne v MŠ – párny týždeň od 8.00 hod. do 11.00 hod, nepárny týždeň od 11.00 hod. do 15.00 hod. (najlepšie po telefonickom dohovore s riad. školy),

· písomne poštou, na adresu školy – Materská škola Lesné 89, 071 01 Michalovce

Žiadosť môže zákonný zástupca dieťaťa podať na základe vlastnej spísanej žiadosti, ktorá však musí obsahovať údaje na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, alebo na základe formulára Materskej školy Lesné – vzor žiadosti si môžete stiahnuť na webovom sídle školy v časti DOKUMENTY pod názvom Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v šk.roku 2021/22

Písomné rozhodnutie o prijatí, o prijatí na adaptačný pobyt, neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka dostane rodič do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma

• dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, to je dieťa, ktoré do 31. 8. 2021 dovŕši 5. rok veku,

•  deti sa budú prednostne prijímať podľa trvalého bydliska (§59a zákona č. 245/2008 Z. z.),

• dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a jeho zákonný zástupca požiadal o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,

• na povinné predprimárne vzdelávania sa prednostne prijíma dieťa z okolitých obcí, v ktorých nie je spádová MŠ, a ktorých rodičia o to požiadajú.

• spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

– v prípade zvýšeného záujmu o predprimárne vzdelávanie zohľadňujeme deti v čase zápisu s trvalým pobytom v obci Lesné,

– zohľadňujeme deti, ktoré dovŕšia 3 roky najneskôr k 31. 8. daného kalendárneho roka, pri voľných kapacitách v materskej škole, prijmeme aj dieťa, ktoré dovŕši 3 roky v priebehu školského roka.

 – zohľadňujeme súrodencov (ktorí dosiahnu tri roky do 31. 08. 2021) už prijatých detí, ktorí budú navštevovať materskú školu ešte v ďalšom školskom roku.

Dieťa musí mať osvojené základné hygienické návyky!

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete stiahnuť v časti dokumenty MŠ na webovom sídle školy.

Čo ponúka naša materská škola?

 • Krásne, tiché, prírodné prostredie
 • Novo zrekonštruovaný interiér MŠ
 • Krúžkovú činnosť (anglický jazyk vedený kvalifikovanou lektorkou, „Bádateľko“ – enviromentálne zameranie, „Zemplínčatá“ – ľudové tradície nášho regiónu
 • Príprava detí predprimárneho vzdelávania kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami školy
 • Zážitkové učenie
 • Malý kolektív detí – väčšia možnosť individuálnej práce s nimi
 • Príjemná a veselá klíma školy
 • Vychádzky do prírody, neďalekého lesa či farmy s lesnými zvieratami „Pod Hôrkou“
 • Kultúrno-spoločenské akcie pre rodičov a verejnosť obce – vystúpenia detí MŠ
 • Dobrá spolupráca s CPPPaP Michalovce a okolitými obecnými materskými školami (MŠ Nacina Ves, MŠ Petrovce nad Laborcom)
 • Zameranie MŠ – ľudové tradície a enviromentálna výchova
 • Zapájanie MŠ do školských aj mimoškolských projektov

                                                                                                                               Jana Románová

                                                                                                                         riaditeľka materskej školy

Tel. č.: 0905 390 387

Email: msvlesnom@gmail.com