Print

Starosta obce

Moje priority

dokončenie areálu obecného cintorína vrátane oplotenia

ukončenie rekonštrukcie kultúrneho domu (interiéru), obnova vybavenia kultúrneho domu

pokračovanie v rekonštrukcii miestnych komunikácií

podpora športových aktivít v obci

zachovanie a rozvíjanie tradícií v obci trvalá aktualizácia a informovanosť občanov prostredníctvom moderných spôsobov komunikácie

zlepšená údržba miestnych komunikácií v zimných mesiacoch

Okrem týchto bodov chcem byť nápomocný a otvorený k občanom pri riešení ich problémov. Osobitnú pozornosť budem venovať príležitostiam pre riešenie odkanalizovania obce vzhľadom na finančnú náročnosť.

O ďalších aktivitách budete informovaní na tejto webovej stránke.

Partneri

Minet Slovakia


MAS Duša


LiveTrix Entertainment